องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
  ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลดอนชมพู ร่วมใจกันเสียภาษีเพื่อพัฒนาตำบลของเรา  กำหนดการการยื่นแบบและชำระภาษี  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์ ของปี ภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม ของทุกปี ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ มกราคม - เมษายน ของทุกปี " องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โทร.044-913215-6      
 
  วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ผู้บริหาร สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

 

16 เม.ย. 2564 ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนชมพู
8 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
7 เม.ย. 2564 ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนชมพู
12 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan)
8 มี.ค. 2564 📢📢📢ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งเทศบาล วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.0...
7 เม.ย. 2564 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เม.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านนายประกอบ พิรักษา บ้านดอนชมพู...
7 เม.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากรอยต่อถนนแอสฟัลท...
31 มี.ค. 2564 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านอาจารย์คนึง ไทยกลางไปทางบ...
 
Thailand Biennale Korat 2021 ความภูมิใจของคนโคราช
วิถีชีวิตใหม่ New normal
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555