องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกุลชญา   จิราจามิกร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางปริชาติ  กาญจนธวัช
นายอานนท์  หนากลาง นางฉันทะนา  จิตพิมาย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ครู คศ.1
ครู คศ.1

นางวิรัตน์  มามะเริง
นางอารีรัตน์  ทูลกลาง
นางสาวอภิษฎา  ไทยกลาง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก