องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) สวัสดิการสังคม [ 28 มิ.ย. 2562 ]65
2 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต [ 11 ธ.ค. 2561 ]69
3 รายงานผลการประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงงานบริการ [ 1 ก.ค. 2559 ]71
4 ขออนุมัติปรับปรุงผังกระบวนงานและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 1 ก.ค. 2559 ]73
5 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 15 มิ.ย. 2559 ]74
6 แบบคำร้องทั่วไป [ 1 มิ.ย. 2559 ]72