องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555

สารจากนายก อบต.

สารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 

           การจะปฏิบัติราชการให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความอดทนสูง ด้วยผู้ร่วมงานที่จะขับเคลื่อนงานนั้น ต่างแนวคิดที่หลากหลาย ต่างพื้นฐานของที่มา ระเบียบราชการที่จำกัดการตอบสนองให้กับประชาชน การตรวจสอบการทำงานของตัวแทนประชาชนที่มีค่อนข้างสูง ทำให้ขบวนการทำงานต้องเป็นไปด้วยความถูกต้องเสมอ

        การที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญมากน้อย ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความสอดคล้องการทำงานของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและประชาชน ว่ามีทิศทางเดียวกันหรือไม่

 

                                

                                                                                                                      นายประเวท  ศรีทอง
                                                                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
                                                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู