องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555

สมาชิกสภา อบต.

 นายไพรัตน์  โมรานอก

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทศพร  โอ่งกลาง

 นายประเวท  ศรีทอง

 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางแฉล้ม  บ่มทองหลาง  นายสมัย  งามศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2นายอุทัย  อำภาผล นายเชิด  พวกกลาง
นายจงรักษ์  สินพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4 นางสาวณัฐรดา  ปลั่งพิมาย

นายประสาน กำพุฒกลาง 

 นางสมพร  เตียงพลกรัง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
 นายจตุพล  กำพุฒกลาง

 นายอนุวัฒน์  สมัญญา

 นางสาวจิราพร บุญไทยกลาง

 นายวีระ  กลั้งกลาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
 นายยิน  ฤทธิ์กลาง

 นางสาวประภาพร  เดี่ยวกลาง

 นางศิราพร  สิงห์ใหม่

 นางอารีย์  หนากลาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
 นายสุทธิพล  ธนเจริญโชติ

 นายอำนาจ  พวงทอง

 นายสุรินทร์  ตุ้มทอง

 นายอุทัย  ศรีจันเพลียว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12


 นายสุพจน์  ไทยกลาง

 นายบัณฑิต  รึกกลาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13