องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555

สมาชิกสภา อบต.

 นายไพรัตน์  โมรานอก

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทศพร  โอ่งกลาง

 นายประเวท  ศรีทอง

 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางแฉล้ม  บ่มทองหลาง  นายสมัย  งามศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2นายอุทัย  อำภาผล นายเชิด  พวกกลาง
นายจงรักษ์  สินพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4 นางสาวณัฐรดา  ปลั่งพิมาย

นายประสาน กำพุฒกลาง 

 นางสมพร  เตียงพลกรัง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
 นายจตุพล  กำพุฒกลาง

 นายอนุวัฒน์  สมัญญา

 นางสาวจิราพร บุญไทยกลาง

 นายวีระ  กลั้งกลาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
 นายยิน  ฤทธิ์กลาง

 นางสาวประภาพร  เดี่ยวกลาง

 นางศิราพร  สิงห์ใหม่

 นางอารีย์  หนากลาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
 นายสุทธิพล  ธนเจริญโชติ

 นายอำนาจ  พวงทอง

 นายสุรินทร์  ตุ้มทอง

 นายอุทัย  ศรีจันเพลียว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12


 นายสุพจน์  ไทยกลาง

 นายบัณฑิต  รึกกลาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13