องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
กองช่าง


นายบำรุง สุพรรณกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเอนก  ประเสริฐกลาง
นายกิตติวัฒน์  โมรานอก
นายอภิชาติ   จันทร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ายช่างไฟฟ้าชำนาญงานนายวัชรพงษ์  สำราญกลาง

นางสาวธัญยธรณ์  สูญกลาง
เจ้าพนักงานประปาปฎิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพงษ์พันธ์  เหลานาคำ
นายวัลลภ  แซ่ตึง
นายสมปอง  กล้าโนนสูง

ช่างก่อสร้าง
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา
 

นายเชิด  จุ้ยมูล
นายธีรยุทธ  ทูลกลาง
นายเด่นพงษ์  สุลาทอง

พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา คนงานทั่วไป

 
นายบัวผัน  เจียนกลาง
คนงานทั่วไป