องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
 นายอนุวัฒน์  สมัญญา
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
เบอร์โทรศัพท์ 089-8442036
   
นายเรืองยศ  ดวงกางใต้
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
เบอร์โทรศัพท์ 081-9670130
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
เบอร์โทรศัพท์ .........................
 
 นายจตุพล  กำพุฒกลาง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
เบอร์โทรศัพท์ 089-2838719

นายประเวท  ศรีทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 085-0977901
e-mail: Tapluang_17@hotmail.com
นางสาวกุลชญา  จิราจามิกร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 090-5466924