องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  18 มิ.ย. 2563    การขอเลขที่บ้าน (N) 4
  18 มิ.ย. 2563    การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (N) 4
  18 มิ.ย. 2563    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (N) 3
  18 มิ.ย. 2563    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (N) 4
  18 มิ.ย. 2563    การแจ้งขุดดิน [N] 4
  18 มิ.ย. 2563    การแจ้งถมดิน [N] 3
  16 มิ.ย. 2563    คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน 3
  10 มี.ค. 2563    การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (N) 3
  10 มี.ค. 2563    การรับชำระภาษีป้าย [N] 3
  10 มี.ค. 2563    การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [N] 4
  10 มี.ค. 2563    การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (N) 4
  10 มี.ค. 2563    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (N) 3
  10 มี.ค. 2563    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4
  18 พ.ย. 2562    การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [N] 3
  18 พ.ย. 2562    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 4
  18 พ.ย. 2562    การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [N] 4
  18 พ.ย. 2562    การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [N] 4
  18 พ.ย. 2562    การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 32 (N) 3
  18 พ.ย. 2562    การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [N] 3
  18 พ.ย. 2562    การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [N] 3


หน้าที่ 1 [ 2 ]