องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555

สภาพทั่วไป

 
 
สภาพทั่วไป
               ที่ตั้ง
               ตำบลโนนชมพูอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลโนนสูง ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนสูงประมาณ 22 กิโลเมตร และมีอณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตำบลบิง อำเภอโนนสูง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ตำบลสำฤทธิ์ อำเภอพิมาย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตำบลใหม่ อำเภอโนสูง
 
               เนื้อที่
               ตำบลดอนชมพูมีเนื้อที่ประมาณ 44.31 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 27,693 ไร่
 
               ภูมิประเทศ
               ตำบลดอนชมพูมีรูปคล้ายรูปสี่เหลี่ยม มีทางหลวงหมายเลข 2 ตัดผ่านในแนวเหนือ – ใต้ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ ลำมูลไหลผ่านทางด้นตะวันออกของตำบลในแนวใต้ – เหนือ และลำเชียงไกร ไหลผ่านตอนเหนือของตำบลในแนวตะวันตก–ตะวันออก และไหลลงสู่ลำมูล ที่บ้านส้ม
               ความลาดชันจากแผนที่แสดงความสูงต่ำของพื้นที่ตำบลดอนชมพู มีความสูง 160 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม
 
               จำนวนหมู่บ้าน
               ตำบลดอนชมพูมีหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูทั้ง 13 หมู่บ้าน
 
               ท้องถิ่นอื่นในตำบล
               ไม่มีท้องถิ่นอื่นในตำบล
 
               ประชาการ
               ประชากรทั้งสิ้น 7,876 คน แยกเป็นชาย 3,798 คน หญิง 4,078 คน
               มีความหนาแน่นเฉลี่ย 177.74 คน / ตารางกิโลเมตร