องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555

สำนักงานปลัด

นางสาววาสนา  รอดวินิจ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางณวภรณ์  จันทร์เนตร
นายเทวา เหมจันทึก 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางศิริพร  วิไลจิตเลิศ นายพิทักษ์พงศ์  ยางไธสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรปฎิบัติการ


นายสามารถ  หิรัญวัฒนะ
นางศศิธร  จรมั่งนอก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวนพัษชนม์   ธนะพิสิษการย์ นายสนธยา  หิงพุดซา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน

นางสาวอุทุมพร  ปานทองหลาง นายวัชระ  เสมอใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
นายวิชาญ  เงินโพธิ์ นางสาววิจิตรา  งามสุขศรี
   คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

 
นางอุลัย   อ่วยกลาง นางสาววิภาวรรณ  ขนายกลาง
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป