องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นางสาววาสนา  รอดวินิจ
หัวหน้าสำนักปลัด

นางณวภรณ์  จันทร์เนตร
นายเทวา เหมจันทึก 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางศิริพร  วิไลจิตเลิศ ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรปฎิบัติการ


นายสามารถ  หิรัญวัฒนะ
ว่าง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวนพัษชนม์   ธนะพิสิษการย์ นายสนธยา  หิงพุดซา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน

นางสาวอุทุมพร  ปานทองหลาง นายวัชระ  เสมอใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
นายวิชาญ  เงินโพธิ์ นางสาววิจิตรา  งามสุขศรี
   คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

 
นางอุลัย   อ่วยกลาง นางสาววิภาวรรณ  ขนายกลาง
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป