องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายประเวท ศรีทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 085-0977901
 
 
   

นางสาวกุลชญา  จิราจามิกร


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 090-5466924

นางสาววาสนา  รอดวินิจ
นางสาวสุคนธ์ทร อุดมธนะทรัพย์ นายบำรุง สุพรรณกลาง
นางสาวกุลชญา  จิราจามิกร
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 083-1292171
e-mail:
Vasana_vadza@hotmail.com

ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 087-2150244
e-mail:
Sukhonthorn196@gmail.com

ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 081-7905050
e-mail:
Ka-bung@hotmail.com

 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 090-5466924
e-mail:bumnaka2011@hotmail.com