วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคลิลิก/ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อจระเข้ ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางรอด รักชาติ ไปทางหนองตามาก บ้านส้ม หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากรางระบายน้ำเดิมไปทางบ้านนายสุพรรณ ปั่นกลาง บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง