องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ


สรุปแผนงาน/โครงการด้านสาธารณสุข ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ อบต. ดอนชมพู

    รายละเอียดข่าว

สรุปแผนงาน/โครงการด้านสาธารณสุข ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ อบต. ดอนชมพู
ลำดับ ชื่อโครงการ กองทุนฯ
1 โครงการบ้านน่าอยู่ ปลอดภัย ห่างไกลโรค (หมู่บ้านสะอาด) 33,000
2 โครงการสุขภาพดีเริ่มที่อาหารปลอดภัย 10,000
3 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และเต้านม แบบเชิงรุกในชุมชน 16,000
4 โครงการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง โรคอ้วน 24,960
  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
5 โครงการคลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเคลื่อนที่ลงสู่ชุมชน 46,800
6 โครงการสุขภาพดีวิถีไทย 20,000
7 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 10,000
8 โครงการพัฒนาทีม "อาสายาใจ" ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 36,000
9 โครงการเลิกบุหรี่ 15,000
10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 35,000
11 ดครงการส่งเสริมสุขภาพทันตสุขภาพเด็กก่อนวันเรียน/วัยเรียน 10,000
12 โครงการส่งเสริมสุขภาพ อสร. 31,000
13 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้พิการและผู้ดูแล 25,000
14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ 24,000
15 โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อก้าวสู่ชมรมต้นแบบระดับทอง 30,000
  บ้านเปลาะปลอ  
16 โครงการพัฒนาคลินิกโคไม่ติดต่อ รพ.สต.ดอนชมพู 18,000
17 โครงการตรวจเลือดเพื่อค้นหาสารเคมีตกค้างในการเกษตร 10,000
18 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนตำบล 32,240


    เอกสารประกอบ

สรุปแผนงาน/โครงการด้านสาธารณสุข ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ อบต. ดอนชมพู
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว :