องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 547 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  8 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111
  7 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115
  21 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115
  14 ม.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดัดแปลงครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) ยี่ห้อ Canon IP ๗๒๗๐ (Inkjet Printer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 118
  9 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายรวม หลอดทอง ไปทางหนองบ้าน บ้าดอนชมพู หมู่ที่ ๑ 125
  9 ม.ค. 2562    ประการศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโนนนางออม ไปทางตำบลบิง บ้านเมืองที หมู่ ๖ 136
  9 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเกสร ผ่านกลาง ไปทางบ้านนายสนิท สีตากรอน บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ 138
  9 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเกสร ป่องศรี ไปทางศาลาประชาคม ต่อจากถนนเดิม บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ 133
  7 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางรอด รักชาติ ไปทางหนองตามาก บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ 118
  7 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายกุศล พลอยกลาง ไปทางบ้านนายประดิษฐ์ ไทยกลาง บ้านศรีสุข หมู่ ๘ 123
  7 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางใจ ตุ่นหมื่นไวย์ ไปทางถนนเส้นบ้านเมืองที บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ ๑๐ 122
  7 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านผู้ช่วยสนั่น จงกลกลาง ไปทางศาลาประชาคม บ้านจอก หมู่ ๑๑ 108
  7 ม.ค. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเภา เขียนโพธิ์ ไปทางเส้นนอก บ้านดอนรี หมู่ ๕ 104
  18 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 124
  18 ธ.ค. 2561    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากฝายกระท่อมนายบัว พลอยกลาง ไปทางเขต อบต.สัมฤทธิ์ บ้านส้ม หมู่ ๒ 115
  18 ธ.ค. 2561    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุนทร ปั่นกลาง ไปทางสามแยกวัดบ้านมะระ หมู่ ๓ 110
  18 ธ.ค. 2561    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายลอย จงกลกลาง ไปทางบ้านดอนรี บ้านสระพรวน หมู่ ๔ 299
  18 ธ.ค. 2561    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านเปลาะปลอ ไปทางบ้านส้ม บ้านเปลาะปลอ หมุ่ ๗ 122
  18 ธ.ค. 2561    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมนึก สำนวนกลาง ไปทางบ้านนายสมาน อ้อยกลาง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ ๑๐ 125
  17 ธ.ค. 2561    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้ม จำนวน ๓๖,๐๐๐ กิโลกรัมและคลอรีน จำนวน ๓๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] หน้าที่ 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]