องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
 


วันที่ 25 มกราคม 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู


วันที่ 25 มกราคม 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 โดยเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลดอนชมพู แสดงความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการด้านสาธารณสุข และร่วมปรึกษาหารือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

2021-02-10
2021-02-09
2021-02-08
2021-01-25
2021-01-13
2020-12-29
2020-12-22
2020-12-18
2020-12-10
2020-12-09