องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓


วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ 
เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

2021-02-10
2021-02-09
2021-02-08
2021-01-25
2021-01-13
2020-12-29
2020-12-22
2020-12-18
2020-12-10
2020-12-09