องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูมอบบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ


วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 
ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
มอบบ้านให้นางยุพิน จันทร์กระจ่าง และ นายโป๋ ทิวโคกสูง ณ บ้านเมืองที ม.๖ 
โดยนายบรรดูลย์ พูนรัตนบัณฑิตย์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอโนนสูง ประธานในพิธี

2021-02-10
2021-02-09
2021-02-08
2021-01-25
2021-01-13
2020-12-29
2020-12-22
2020-12-18
2020-12-10
2020-12-09