องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 571 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเบอร์ ๘๑๑ Color) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2562 ]136
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]91
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]97
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]100
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]139
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2562 ]95
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]85
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดัดแปลงครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) ยี่ห้อ Canon IP ๗๒๗๐ (Inkjet Printer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2562 ]147
149 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายรวม หลอดทอง ไปทางหนองบ้าน บ้าดอนชมพู หมู่ที่ ๑ [ 9 ม.ค. 2562 ]93
150 ประการศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโนนนางออม ไปทางตำบลบิง บ้านเมืองที หมู่ ๖ [ 9 ม.ค. 2562 ]168
151 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเกสร ผ่านกลาง ไปทางบ้านนายสนิท สีตากรอน บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ [ 9 ม.ค. 2562 ]150
152 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเกสร ป่องศรี ไปทางศาลาประชาคม ต่อจากถนนเดิม บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ [ 9 ม.ค. 2562 ]123
153 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางรอด รักชาติ ไปทางหนองตามาก บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ [ 7 ม.ค. 2562 ]165
154 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายกุศล พลอยกลาง ไปทางบ้านนายประดิษฐ์ ไทยกลาง บ้านศรีสุข หมู่ ๘ [ 7 ม.ค. 2562 ]131
155 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางใจ ตุ่นหมื่นไวย์ ไปทางถนนเส้นบ้านเมืองที บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ ๑๐ [ 7 ม.ค. 2562 ]97
156 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านผู้ช่วยสนั่น จงกลกลาง ไปทางศาลาประชาคม บ้านจอก หมู่ ๑๑ [ 7 ม.ค. 2562 ]142
157 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเภา เขียนโพธิ์ ไปทางเส้นนอก บ้านดอนรี หมู่ ๕ [ 7 ม.ค. 2562 ]142
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2561 ]103
159 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากฝายกระท่อมนายบัว พลอยกลาง ไปทางเขต อบต.สัมฤทธิ์ บ้านส้ม หมู่ ๒ [ 18 ธ.ค. 2561 ]163
160 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุนทร ปั่นกลาง ไปทางสามแยกวัดบ้านมะระ หมู่ ๓ [ 18 ธ.ค. 2561 ]99
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29