องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 โครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2567 ประจำเดือน มิถุนายน ณ วัดดอนชมพู ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567  นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอโนนสูง  
ร่วมกิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2567 
ประจำเดือน มิถุนายน  ณ วัดดอนชมพู ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายอนุวัฒน์  สมัญญา  นายก อบต.ดอนชมพู
 ผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดอนชมพู 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
หน่วยงานราขการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับรู้รับทราบสภาพปัญหาความต้องการ
ของพี่น้องประชาชน และช่วยบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้
1.กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสวยและร่วมถวายภัตตาหารเช้า
ตามนโยบาย "โนนสูง 5 ดี วิถีพอเพียง" (นายอำเภอพาเข้าวัด) และการ
ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม"
2.กิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
- นายอำเภอโนนสูง พบปะประชาชน
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ
- มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 13 ชุด

2024-07-17
2024-07-05
2024-07-04
2024-06-14
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13