องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567


วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. 
คณะผู้บริหาร ส.อบต.  หัวหน้าส่วนราชการ 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
-พิจารณาการก่อสร้างอาคารและจ้างคุมงานก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.ดอนชมพู (หลังใหม่) 
-พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2567
-ขอแก้ไขแผนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
-พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
-พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2024-06-14
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26