องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 จัดทำประชาพิจารณ์ บ้านดอนชมพู,บ้านมิตรภาพ


วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายอนุวัฒน์ สมัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล จัดทำประชาพิจารณ์ บ้านดอนชมพู,บ้านมิตรภาพ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ

1. ร่างข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

- ข้อบัญญัติว่าด้วย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

- ข้อบัญญัติว่าด้วย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

2. การขอใช้มูลดินที่เหลือจากการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์พื้นฟูสระโนนเสว

2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11
2023-07-25
2023-07-14
2023-05-08
2023-05-08
2023-04-11
2023-04-11