องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 โครงการต่อต้านคอรัปชั่น


วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู นำโดยนายกฯ รองนายกฯ สมาชิกสภา  ฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอรัปชั่น การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น

2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11
2023-07-25
2023-07-14
2023-05-08
2023-05-08
2023-04-11
2023-04-11