องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนชมพู


วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายอนุวัฒน์ สมัญญา นายก อบต.ดอนชมพู เป็นประธานโครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนชมพู ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนชมพู โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการคือ

1. เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและได้มาตรฐานขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน

2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้ปกครองได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจรรวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11