องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔


วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
 

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11