องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันที่ 25 มกราคม 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู


วันที่ 25 มกราคม 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 โดยเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลดอนชมพู แสดงความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการด้านสาธารณสุข และร่วมปรึกษาหารือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11