องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูมอบบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ


วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู 
ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
มอบบ้านให้นางยุพิน จันทร์กระจ่าง และ นายโป๋ ทิวโคกสูง ณ บ้านเมืองที ม.๖ 
โดยนายบรรดูลย์ พูนรัตนบัณฑิตย์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอโนนสูง ประธานในพิธี

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11