องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


โครงการกำจัดวัชพืชเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ดำเนินโครงการกำจัดวัชพืชเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการเกิดอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อโครงสร้างของสะพาน และลดอัตราการตื้นเขินของแหล่งน้ำ ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล บ้านเมืองที่ หมู่ที่ ๖

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11