องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


โครงการปลูกป่า ณ วัดบ้านมะระ หมู่ที่ 3


วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ งานวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ดำเนินโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการสนองพระราชปณิธานสานต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ ณ วัดบ้านมะระ หมู่ที่ ๓

- ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน ๗๐ ต้น

- ต้นรวงผึ้ง จำนวน ๔ ต้น

- ต้นกันเกรา จำนวน ๒๐ ต้น

- ต้นพะยูง จำนวน ๓๐ ต้น





2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28