องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓


วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๒ (แปรญัตติ) และวาระที่ ๓ (ลงมติ) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ฟุตบอล

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11