องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕ ด้าน


วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕ ด้าน 
ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ
ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ
ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล peeoen

2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28