องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


โครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน


ประธานและคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง โครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

#โครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรกู้เงินทุนไปประกอบกิจกรรมตามโครงการที่เสนอมา เพื่อให้โครงการเศรษฐกิจชุมชนเป็นไปตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด thaibet55

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11