องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)


อบต.ดอนชมพู ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) โดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการประเมินภาษี ของ อบต.ดอนชมพู

  ดังนั้น จึงแจ้งให้ผู้เสียภาษี ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ที่ อบต.ดอนชมพูจัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารที่ทาง อบต.จัดส่งให้ ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง อบต.ดอนชมพู หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-913215-6

***หากตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้อง ให้เก็บไว้เพื่อทาง อบต.ดอนชมพู จะได้แจ้งอัตราการชำระภาษีไปอีกรอบ

 

2024-05-23
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28