องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
 


วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู


       เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งถือเป็น “ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

2024-05-09
2024-05-03
2024-04-13
2024-03-23
2024-02-20
2024-01-26
2023-09-14
2023-09-05
2023-08-28
2023-08-11