องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2555

    รายละเอียดข่าว

                                                                                     ครุฑ

                                                            ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
                                 เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕๕  
                                                                       ................................................

                              ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติตำบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๑๕๕๕  และการประชุมสมัยสามัย  สมัยที่ ๓/๑๕๕๕ ประกอบกับนายอำเภอโนนสูง ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้วนั้น  อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๗  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงประกาศใช้ข้อบัฐฐัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
                              ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นต้นไป
                                          ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔                                                                                        พีระ  ศรีศศิวงศ์
                                                                                    (นายพีระ  ศรีศศิวงศ์)
                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
    
                                                                                                                                                                                                                   

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2554
    ผู้ลงข่าว :