องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอเลขที่บ้าน (N) [ 18 มิ.ย. 2563 ]131
2 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (N) [ 18 มิ.ย. 2563 ]120
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (N) [ 18 มิ.ย. 2563 ]109
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (N) [ 18 มิ.ย. 2563 ]110
5 การแจ้งขุดดิน [N] [ 18 มิ.ย. 2563 ]114
6 การแจ้งถมดิน [N] [ 18 มิ.ย. 2563 ]109
7 คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน [ 16 มิ.ย. 2563 ]129
8 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (N) [ 10 มี.ค. 2563 ]110
9 การรับชำระภาษีป้าย [N] [ 10 มี.ค. 2563 ]106
10 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [N] [ 10 มี.ค. 2563 ]116
11 การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (N) [ 10 มี.ค. 2563 ]118
12 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (N) [ 10 มี.ค. 2563 ]117
13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 10 มี.ค. 2563 ]115
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [N] [ 18 พ.ย. 2562 ]113
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 18 พ.ย. 2562 ]111
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [N] [ 18 พ.ย. 2562 ]110
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [N] [ 18 พ.ย. 2562 ]111
18 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 32 (N) [ 18 พ.ย. 2562 ]114
19 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [N] [ 18 พ.ย. 2562 ]114
20 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [N] [ 18 พ.ย. 2562 ]116
 
หน้า 1|2