องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

 
การพัฒนาขั้นพื้นฐาน
               การคมนาคม
               ตำบลดอนชมพูมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
               - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ขนาดสี่เลน ผ่านบ้าน ม.1, ม.9, ม.10, ม.12, ม.8, ม.13, ม.5, ม.11, ม.2
               - ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.4 , ม. 5 , ม.6 , ม.7 , ม.8 , ม.9 , ม.10 ม.11 , ม.12 , ม.13
               - ถนนลาดยาง รพช. จากบ้านดอนรี – บ้านมะระ
 
               การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์
-
แห่ง
สถานีโทรคมนาคม
-
แห่ง
 
               การไฟฟ้า
               ตำบลดอนชมพูมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน
 
               แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ , ลำห้วย
2
สาย
บึง หนองและอื่น ๆ
6
แห่ง
 
               แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย
3
แห่ง
บ่อน้ำตื้น
-
แห่ง
บ่อโยก
-
แห่ง
อื่น ๆ (สระน้ำ)
21
แห่ง
คลอง
25
แห่ง
 
               ข้อมูลอื่น ๆ
               ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ไม่มี
               มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน
1
รุ่น
196
คน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
1
รุ่น
40
คน
กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
-
รุ่น
-
คน
อื่น ๆ ระบุ
-
รุ่น
-
คน