องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 

 
สภาพทั่วไป
               ที่ตั้ง
                ตำบลดอนชมพูเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอโนนสูง ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนสูงประมาณ 22 กิโลเมตร อาณาเขตเป็นแนวยาวจากเหนือจรดใต้ เป็นตำบลที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตำบลบิง อำเภอโนนสูง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตำบลใหม่ อำเภอโนสูง
 
               เนื้อที่
               ตำบลดอนชมพูมีเนื้อที่ประมาณ 44.31 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 27,693 ไร่
 
               ภูมิประเทศ
               ตำบลดอนชมพูมีลักษณะรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยม มีทางหลวงหมายเลข 2 ตัดผ่านในแนวเหนือ – ใต้ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ ลำมูลไหลผ่านทางด้นตะวันออกของตำบลในแนวใต้ – เหนือ และลำเชียงไกร ไหลผ่านตอนเหนือของตำบลในแนวตะวันตก–ตะวันออก และไหลลงสู่ลำมูล ที่บ้านส้ม
               ความลาดชันตั้งอยู่ที่ความสูง 160 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม
 
               จำนวนหมู่บ้าน
               ตำบลดอนชมพูมีหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
 
               ท้องถิ่นอื่นในตำบล
               ไม่มีท้องถิ่นอื่นในตำบล
 
               ประชาการ
               ประชากรทั้งสิ้น 7,784 คน แยกเป็นชาย 3,754 คน หญิง 4,030 คน
               มีความหนาแน่นเฉลี่ย 175.67 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวน 2,386 ครัวเรือน