องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ


วิสัทัศน์

" สานต่อนโยบายรัฐ พัฒนาถิ่นกำเนิด เชิดชูดอนชมพู "


พันธกิจ

 

               1. จัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึงโดยควบคุมให้สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน

               2. พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสภาพภูมิทัศน์สวยงามมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยปราศจากมลภาวะ

            3. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสมีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงตามความต้องการของประชาชนโดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น

          4. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถปรับตัวต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

      5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขอนามัยและมีความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง

        6. ประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้นำท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใส และยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ

           7. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของภาคการเกษตรและหัตถกรรมในครัวเรือน

           8. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นที่ต้องการของตลาด

           9. ส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

        10. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูโดยให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามยั่งยืน

           11. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป