องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

 

 
 

                          คนตำบลดอนชมพู  เป็นชาวไทยโคราช  อยู่กันมาตั้งแต่ดั้งเดิมหลายช่วงอายุคน มีภาษาพูดเป็นภาษาไทยโคราช    คนเฒ่าคนแก่นิยมเคี้ยวหมาก มีความเป็นอยู่แบบสังคมชนบท    มีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยๆ มีวันตรุษศาสตร์ เข้าวัดฟังธรรม ในอดีตเป็นป่าทึบติดแม่น้ำมูลมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย  ส่วนใหญ่จะไม่ทราบถึงประวัติหมู่บ้าน มีบ้านศรีสุขหมู่ที่ 8 ตั้งขึ้นเมื่อ พ.. 2452 โดยนายอินทร์ นางขาว  โอ่งกลาง อพยพจากบ้านโพธิ์   ตำบลบ้านโพธิ์    อำเภอเมือง    บ้านจอก  หมู่ที่ 11    ซึ่งตั้งบ้านเรือนมาร้อยกว่าปี   มีนายแก้ว  นางปาน  มาอาศัยเป็นครอบครัวแรก