องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกุลชญา   จิราจามิกร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวปริชาติ  อุดมชุม
นายอานนท์  หนากลาง นางฉันทะนา  จิตพิมาย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ครู คศ.2
ครู คศ.2

นางวิรัตน์  มามะเริง
นางอารีรัตน์  ทูลกลาง
นางสาวอภิษฎา  ไทยกลาง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก 
นางวาสนา  บุญมาก

คนงานทั่วไป