องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
กองช่าง


นายบำรุง สุพรรณกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเอนก  ประเสริฐกลาง
นายกิตติวัฒน์  โมรานอก
ว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ายช่างไฟฟ้า ปง/ชง


นายวัชรพงษ์  สำราญกลาง

ว่าง
เจ้าพนักงานประปาปฎิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายพงษ์พันธ์  เหลานาคำ

นายเจษฎา  เกสันเทียะ
ช่างก่อสร้าง

ผู้ช่วยนายช่างโยธานายเชิด  จุ้ยมูล
นายวัลลภ  แซ่ตึง นายเด่นพงษ์  สุลาทอง
พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา คนงาน

นายบัวผัน  เจียนกลาง นายธีรยุทธ  ทูลกลาง นายณรงค์ชัย  ไทยกลาง
คนงาน พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา
   
  ว่าง  
  พนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ