องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
กองช่างนายบำรุง สุพรรณกลาง
ผู้อำนวยการกองช่างนายเอนก  ประเสริฐกลาง
นายกิตติวัฒน์  โมรานอก
ว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายวัชรพงษ์  สำราญกลาง

ว่าง
เจ้าพนักงานประปาปฎิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพงษ์พันธ์  เหลานาคำ

นายเจษฎา  เกสันเทียะ

ช่างก่อสร้าง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 
นายเชิด  จุ้ยมูล
นายวัลลภ  แซ่ตึง นายเด่นพงษ์  สุลาทอง
พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา คนงานทั่วไป
 

นายบัวผัน  เจียนกลาง นายธีรยุทธ  ทูลกลาง นายณรงค์ชัย  ไทยกลางคนงานทั่วไป พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา