องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวสุคนธ์ทร   อุดมธนะทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางพยุง  สมัญญา
นางนิวาริน   หนากลาง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางธนิดา กุลพัฒน์ นางสาวนภัสสร  เขตดอน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนางสาวพัทธนันท์  จีมกลาง


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ