องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นายสมสรรค์  เข็มศรี
 หัวหน้าสำนักปลัด


นางณวภรณ์  จันทร์เนตร นางจันทนา  เหล่าโนนคร้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวปนัดดา  กลกลาง นายชำนาญวิทย์  น้อมกลาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการว่าง ว่าง
นิติกรปฎิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ว่าง ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวอุทุมพร  ปานทองหลาง นางสาววิภาวรรณ  ขนายกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธนกร  แจกกลาง
นายวิชาญ  เงินโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
คนงาน
 
นางอุลัย   อ่วยกลาง ว่าง
คนงาน คนงาน

ว่าง ว่าง
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
คนงาน