องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


ว่าง
 หัวหน้าสำนักปลัด

นางณวภรณ์  จันทร์เนตร นางจันทนา  เหล่าโนนคร้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวปนัดดา  กลกลาง นายชำนาญวิทย์  น้อมกลาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ว่าง ว่าง
นิติกร ปก/ชก
นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก

นางกัญญารัตน์  กลีบสันเทียะ จ่าเอกพงศกร  คะสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวอุทุมพร  ปานทองหลาง
นางสาววิภาวรรณ  ขนายกลาง
นายธนกร  แจกกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นางอุลัย   อ่วยกลาง นายวิชาญ  เงินโพธิ์
คนงาน คนงาน


 นางสาวบุษยมาศ  โกรพิมาย นางสาวธนพร  แจ้งไพร
คนงาน คนงาน
นายบุญช่วย  สันกลาง ว่าง
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์