องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


 
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

นางสาวกุลชญา  จิราจามิกร


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 090-5466924

ว่าง
นางสาวสุคนธ์ทร อุดมธนะทรัพย์ นายบำรุง สุพรรณกลาง
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 087-2150244
e-mail:
Sukhonthorn196@gmail.com

ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 081-7905050
e-mail:
Ka-bung@hotmail.com

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม