องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


 
นายมงคล  แมงกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 089-9489324
 
 


 
 

นางสาวกุลชญา  จิราจามิกร


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 090-5466924นายสมสรรค์  เข็มศรี นางสาวสุคนธ์ทร อุดมธนะทรัพย์ นายบำรุง สุพรรณกลาง
นายอุดม  วงษ์ศรีเทพ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 087-2461538
e-mail: Pong_wave@hotmail.com


ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 087-2150244
e-mail:
Sukhonthorn196@gmail.com

ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 081-7905050
e-mail:
Ka-bung@hotmail.com

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 090-5466924
e-mail: