องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายยิน  ฤทธิ์กลาง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางสาวจิราพร  บุญไทยกลาง
นายมงคล  แมงกลาง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางปวีณา  หิรัญวัฒนะ
นายอัษฎาวุธ  รักมิตร
นายสุทัศน์  ทองบาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3


นางบุญมา  โอ่งกลาง
นายพิชัย  อ่วยกลาง
นายทัศนัย  ขวัญกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นางวีณา  กลึงกลาง
นางสุรีย์รัตน์  จงกลาง นายอุดม  ใกล้กลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
นายอุทิศ  ดอนชมพู
นายบัณฑิต  รึกกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13