องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
 นายอนุวัฒน์  สมัญญา
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
เบอร์โทรศัพท์ 089-8442036
   
นายเรืองยศ  ดวงกางใต้
นายจตุพล  กำพุฒกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
เบอร์โทรศัพท์ 081-9670130
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
เบอร์โทรศัพท์ 089-2838719

นายโชคชัย  ช่อบุญกลาง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
เบอร์โทรศัพท์ 094-3102121

ว่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูนางสาวกุลชญา  จิราจามิกร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
เบอร์โทรศัพท์ 090-5466924