วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 โครงการเด็กปฐมวัย ใส่ใจป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 ศึกษาดูงาน การจัดเก็บขยะมูลฝอย

  วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ประชุมเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนตำบลดอนชมพู 

  วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 กิจกรรมวัน แม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ศพด.อบต.ดอนชมพู