วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางรอด รักชาติ ไปทางหนองตามาก บ้านส้ม หมู่ 2
9  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายรวม หลอดทอง ไปทางหนองบ้าน บ้านดอนชมพู หมู่ 1
9  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายลอย จงกลกลาง ไปทางบ้านดอนรี บ้านสระพรวน หมู่ 4
9  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากหน้าวัดมะระไปทางหนองอ้อ บ้านสระพรวน บ้านมะระ หมู่ 3
9  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเสร ผ่านกลาง ไปทางบ้านนายสนิท สีตากรอน บ้านแสนสุข หมู่ 13
9  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเกสร ป่องศรี ไปทางศาลาประชาคม บ้านแสนสุข หมู่ 13
9  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโนนนางออมไปทางตำบลบิง บ้านเมืองที หมู่ 6
9  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริหารรถรับ - ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง