วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับ ศพด.เด็กเล็ก เดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุประปา (สารส้มและคลอรีน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุประปา (สารส้มและคลอรีน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผษ 8508 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านผู้ช่วยลำพึง ดำนา ไปทางบ้าน ด.ต.ปรีชา ปลั่งกลาง บ้านมิตรภาพ หมู่ 12