วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 3853 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่้องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการรถตู้รับ - ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อน้ำยาเคมีแห้งในถังดับเพลิง จำนวน ๑๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่อตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นที่ไม่จำกัด) เป็น เวลา ๑๒ เดือน (๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง